STATUT

Statut Polskiej Fundacji Morsów ?LECH-MORS?

 • 1

 1. 1. Lech Bednarek  zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu: 16 marca 2015 roku w Gdańsku w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zaparty nr Repertorium A nr 2627/2015 i 2 kwietnia 20152 r w Gdańsku w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zaparty nr Repertorium A nr 3076/2015 Fundację o nazwie: Polska Fundacja Morsów „Lech-Mors” zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. 2.  Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. 5. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 6. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

7. Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

 • 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 3

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie promocji pływania wyczynowo na czas w lodowatej wodzie, rozwoju polskiego pływactwa szczególnie zimowego, dokumentowania dorobku polskich morsów, poszanowania tradycji, kultury i historii, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze sportowo-edukacyjnym, zdrowotnym , oświatowym, ekologicznym i charytatywnym.

 

 • 4

 1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
  1. Działania służące promowaniu osiągnięć polskich morsów
  2. działania służące upowszechnianiu zasad stawania się morsem
  3. prowadzenie klubu sportowego
  4. programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych   wiedzy o uprawianiu kąpieli zimowych
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6. działania wspomagające zrównoważony rozwój lokalny w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży;
  7. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju zimowych kąpieli, organizowania zawodów i mistrzostw europy czy świata
  8. promocji i organizacji wolontariatu;
  9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  11. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32.
  12. programy stypendialne ,
  13. działania skierowane na tereny wiejskie
  14. promowanie zdrowego stylu życia
  15. organizowanie imprez sportowych, promocyjnych, szkoleń i spotkań związanych z działalnością statutową
  16. prowadzenie muzeów i izb pamięci
  17. prowadzenie działalności wydawniczej. Wspieranie osób chorych na białaczkę.

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 • 5

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy to kwota 10.000 PLN (dziesięćtysięcyzłotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów
  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
  5. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2
  6. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 • 6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

 • 7

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego

Fundator

 • 8
 1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
 2. W razie Śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora wykonuje samodzielnie Rada Fundacji. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.

 

 • 9

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.
 • 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków zarządu
 2. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji.
 3. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
 • 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych oświadczenie woli składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 • 12

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.
 • 13

 1. Rada Fundacji składa się od 1 do 3 członków.
 2. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.


 • 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

 

 

 • 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji..
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
 5. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 • 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 • 17

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.